Opole , dnia 04 lipca 2019 r.

SZANOWNI DELEGACI

Zarząd Opolskiego Związku Skata uprzejmie informuje , że na swym posiedzeniu w dniu 02 lipca 2019 r. działając na podstawie § 22 Statutu Opolskiego Związku Skata w związku ze śmiercią w dniu 14 czerwca 2019 r. Prezesa Opolskiego Związku Skata Jacka Morawca – podjął Uchwałę nr 05/07/2019 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów celem wyboru Prezesa Opolskiego Związku Skata i w razie potrzeby przeprowadzić wybory uzupełniające do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego do końca kadencji oraz podjęcie Uchwały o zmianach w Statucie OZSkat.

NADZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2019 r. ( sobota ) Bar „ MAJA „ Folwark ulica Krapkowicka 11 Gmina Prószków o godzinie 10.00. I termin , godzina 10.30 II termin.

Planowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Zjazdu , przywitanie delegatów i gości

 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

 3. Wybór protokolanta - sekretarza

 4. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

 5. Przyjęcie i zatwierdzenie Regulaminu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

 6. Wybór Komisji Mandatowej

 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 8. Przyjęcie i zatwierdzenie Ordynacji Wyborczej Prezesa OZSkat i w razie potrzeby wyborów uzupełniających do Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 11. Wybór Prezesa Opolskiego Związku Skata

 12. Wybory uzupełniające do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

 14. Wystąpienie Prezesa Opolskiego Związku Skata

 15. Podjęcie Uchwały Zjazdu o zmianach w Statucie OZSkat.

 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków , przyjęcie Uchwał

 17. Wolne wnioski i zapytania

 18. Zakończenie Nadzwyczajnego Zjazdu

 

Zarząd Opolskiego Związku Skata