Przyszowice dnia, 25-02-2012

VIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA
sprawozdanie

Uchwały VIII Zjazdu Delegatów PZSkat         Władze VIII Kadencji PZSkat         galeria

W dniu 25.02.2012r w Przyszowicach odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Skata, który otworzył Prezes Henryk Brzoska. Po przywitaniu zebranych dokonał otwarcia zjazdu. Do Komisji Mandatowej delegaci wybrali kol. kol. Tadeusza Żogałę i Janusza Papkalę. Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano kol. Romana Michalskiego. Na sekretarzy zjazdu w głosowaniu jawnym wybrano kol. kol. Jana Rusina i Stanisława Gryzło. Przejmując prowadzenie zjazdu przewodniczący podziękował za wybór a następnie zaproponował 1 min ciszy za tych skaciorzy co odeszli na wieczną wartę. Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zjazdu. Na 69 delegatów obecnych było 68, co daje 98,55% frekwencji.
Został zatwierdzony plan zjazdu przy jednym głosie wstrzymującym się. Również delegaci przy 4 głosach wstrzymujących się przyjęli Regulamin Zjazdu po wprowadzeniu dwóch zmian.
Zjazd, przy dwóch wstrzymujących zatwierdził skład Komisji Uchwał i Wniosków w osobach kol. kol. Józef Armatys i Henryk Sikora.
         Przewodniczący przystąpił do następnego punktu zjazdu i poprosił Prezesa H. Brzoskę o zapoznanie zebranych z treścią sprawozdania ustępującego Zarządu. W swym wystąpieniu przedstawił trudności, jakie wystąpiły przy próbie zarejestrowania skata jako dyscypliny sportowej. Następnie przedstawił stan Związku pod kątem organizacyjnym i finansowym. Omówił osiągnięcia sportowe szczebla międzynarodowego. Wykazał że największa bolączką Zawiązku jest dyscyplina wewnątrzzwiązkowa, zwłaszcza podczas rozgrywanych turniejów. Na zakończenie podziękował ustępującym członkom Zarządu za wkład pracy jaki wnieśli podczas całej kadencji dla rozwoju skata. Na żądanie delegatów sprawozdanie w zakresie szczegółów finansowych uzupełnił skarbnik kol. Tadeusz Witkowski.
         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący - Kol. Grzegorz Zaic i na zakończenie złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawił członek Sądu. kol. Andrzej Farana.

 • W wielopłaszczyznowej dyskusji nad sprawozdaniami poruszono tematy:
 • - zdezaktualizowania ustaw, na które powołuje się nowy statut,
 • - przeanalizowania czy w obecnym stanie prawnym związku reprezentanci mogą używać godła w świetle ustawy o godle państwowym,
 • - rejestracji statutu,
 • - patronatu nad Mistrzostwami Świata w Karpaczu,
 • - sponsoringu,
 • - zmian w zapisach KRS

Kol. Brzoska omówił temat sponsoringu oraz kwestie finansowe Związku. Brak sponsorów w 2011 roku to wynik, że nie jesteśmy zarejestrowani jako organizacja sportowa oraz potrzeba pozyskania sponsorów na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Karpaczu. W zamian za tańszy pakiet startowy dla skaciorzy polskich. Ponadto wyjaśnił, że z uwagi na toczące się postępowanie sądowe, dotyczące nieprawidłowości w okręgu Wielkopolska - nie można było dokonywać zmian w dokumentach sądowych.
         Przewodniczący Zjazdu wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji zaproponował przejście do głosowania nad absolutorium dla ustępującego Zarządu. W głosowaniu brało udział 58 delegatów, za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi głosowało 49 delegatów, 7 delegatów się wstrzymało, przeciw - 2. Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 • Przed wyborami do władz Związku, Zjazd przyjął poprawki w ordynacji wyborczej tj.;
 • - §6: słowo "wyborców" zastąpiono "delegatów" przy 1 głosie wstrzymującym;
 • - większością głosów wykreślono §7 , §8, §14;
 • - w §§11, 12, 13 określono ilość członków władz na górne granice ( tj. 11, 5 i 5 osób).
 • - w §20 określono miejsce postawienia znaku X na "w kratce umieszczonej przy nazwisku";
 • - w §23 za słowem "kolejności", w miejsce "zgłoszeń" wpisano "alfabetycznej".

Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie Ordynację Wyborczą z naniesionymi poprawkami. Zjazd jednogłośnie zatwierdził Ordynację Wyborczą i przy jednym głosie wstrzymującym dokonał wyboru Komisji Skrutacyjnej. w składzie: kol. kol. P. Adamek, B.Czerepak, J. Ceglarek, A. Huwer, J. Myrcik i W. Strzelecki przystąpiono do wyboru władz PZSkata. Na Prezesa zgodzili się kandydować kol. Henryk Brzoska i kol. Krzysztof Kołodziejczyk.

 • W wyborach tajnych brało udział 68 delegatów. Przy 68 głosach ważnych poszczególni kandydaci na prezesa otrzymali następującą ilość głosów:
 • - kol. Brzoska Henryk - 50 głosów
 • - kol. Kołodziejczyk Krzysztof - 18 głosów

Komisja Skrutacyjna ogłosiła że Prezesem Polskiego Związku Skata na kolejną kadencję został kol. Henryk Brzoska. Kol. Henryk Brzoska podziękował za zaufanie i wybór. Stwierdził, że spraw do załatwienia na bieżącą kadencję jest dużo. Skuteczność załatwiania spraw zależeć będzie również od zaangażowania członków zarządu na doborze których delegaci będą mieli zasadniczy wpływ. Kol. Henryk Brzoska zaproponował do Zarządu PZSkat następujących delegatów: kol. Cebulę, Świtałę, Witkowskiego, Rusina, Czypionkę, Michalskiego, Zdechlikiewicza, Farugę i Żogałę. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Ponadto zgodę do kandydowania wyrazili kol. kol. Krzysztof Kołodziejczyk i Stanisław Jabłoński. Przewodniczący zarządził wybór 10 członków zarządu. Na 67 delegatów głosujących oddano 65 ważnych głosów.

 • Do zarządu zostali wybrani:
 • - kol. Lucjan Cebula - 56
 • - kol. Franciszek Świtała - 48
 • - kol. Tadeusz Witkowski - 47
 • - kol. Jan Rusin - 48
 • - kol. Piotr Czypionka - 59
 • - kol. Roman Michalski - 49
 • - kol. Eugeniusz Zdechlikiewicz - 50
 • - kol. Jan Faruga - 58
 • - kol. Tadeusz Żogała - 51
 • - kol. Krzysztof Kołodziejczyk - 50
 • Komisja Skrutacyjna ogłosiła że kol. St. Jabłoński otrzymał 23 głosy i nie wszedł do Zarządu.

Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący zarządził wybór 5 członków Komisji Rewizyjnej. Zgodę na kandydowanie wyrazili kol.: Dziedzic, Zaic, Dąbrowski, Beczała, Nieroda, Olszewski, Jabłoński St., Sikora (wg kolejności zgłoszęń) Nie wyraził zgody kol. Niemiec. Zgłoszono 8 kandydatów akceptujących swoją kandydaturę. Na 67 delegatów głosujących oddano 67 ważnych głosów.

 • Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
 • - kol. Andrzej Beczała - 36
 • - kol. Julian Nieroda - 34
 • - kol. Grzegorz Zaic - 32
 • - kol. Klemens Dziedzic - 29
 • - kol. Henryk Sikora - 27
 • W skład Komisji Rewizyjnej nie weszli kol. kol. Dąbrowski (24), Olszewski (24) i Jabłoński (22) .

Następnie delegaci wybrali 5 członków Komisji Dyscypliny. Zgłoszono 6 kandydatów akceptujących swoją kandydaturę. Na 66 delegatów głosujących oddano 66 ważnych głosów.

 • Do Komisji Dyscypliny zostali wybrani:
 • - kol. Andrzej Farana - 34
 • - kol. Eugeniusz Cyran - 28
 • - kol. Ryszard Gaweł - 38
 • - kol. Henryk Paździor - 28
 • Z uwagi że kol. Dzierżawa i Pilch uzyskali jednakową ilość głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła ponowne głosowanie na tych dwóch kandydatów. W trakcie przygotowań do głosowania, kol Dzierżawa zrezygnował z kandydowania. Tym samym kol. Eugeniusz Pilch z ilością 15 głosów uzupełnił skład Komisji Dyscypliny.

Na przewodniczącego Sądu Skatowego delegaci zaproponowali kol. Joachima Glieda, który otrzymał 60 głosów. Zjazd owacją na stojąco podziękował za działalność w Sądzie Skatowym jego dotychczasowemu Przewodniczącemu - kol. Janowi Malkuszowi, który 66 głosami wybrany został Honorowym Przewodniczącym Polskiego Sądu Skata.

Każdorazowo po wyborach poszczególnych władz a przed ogłoszeniem wyników trwała dyskusja delegatów. Dyskusja toczyła się w wielu tematach. Znaczny czas delegatom zabrała dyskusja nad sprawą awansu z ligi okręgowej Opolskiego Związku Skata wniesiona pod obrady przez klub LZS Otmice. Dyskusję zakończyła akceptacja przedstawicieli klubu propozycji ponownego rozpatrzenia sprawy przez organ dyscyplinarny Opolskiego Związku Skata.

Po ukonstytuowaniu się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscypliny delegatom przedstawiono imienny przydział funkcji w władzach centralnych Polskiego Związku Skata. Następnie Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków, który przedstawił propozycje do przyjęcia przez delegatów Zjazdu. Zjazd, po wprowadzeniu zmian przyjął uchwały i wnioski.
Następnie Przewodniczący zebrania podziękował delegatom za przybycie i zamknął zjazd.

Opracowali:
Stanisław Gryzło, Jan Rusin