Opole , dnia 25 maja 2024r.

                                          SZANOWNI DELEGACI

           Zarząd Opolskiego Związku Skata uprzejmie informuje , że na swym posiedzeniu w dniu 15 maja 2024 r. w Łubnianach działając na podstawie § 21 Statutu OZSkat - w związku z upływem kadencji - podjął Uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego X Kadencji.

          Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy  odbędzie się w dniu 21 lipca 2024r.     ( niedziela )  Gospoda „ U MAZURA „ Antoniów ul. Powstańców Śląskich  75   o godzinie 10.00. I termin ,  godzina 10.30 II termin.

Planowany  porządek  obrad :

 1. 1.      Otwarcie Zjazdu , przywitanie delegatów i gości
 2. 2.      Wybór Przewodniczącego Zjazdu
 3. 3.      Wybór protokolanta – sekretarza Zjazdu
 4. 4.      Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad  Zjazdu
 5. 5.      Wybór Komisji Mandatowej
 6. 6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. 7.      Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 8. 8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. 9.      Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10. 10.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 11. 11.    Dyskusja nad Sprawozdaniami
 12. 12.    Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 13. 13.    Wybór Komisji  Wyborczej - Skrutacyjnej
 14. 14.    Wybór Prezesa Opolskiego Związku Skata
 15. 15.    Wybór Zarządu OZSkat
 16. 16.    Wybór Komisji Rewizyjnej OZSkat
 17. 17.    Wybór Sądu Koleżeńskiego OZSkat
 18. 18.    Dalszy ciąg dyskusji
 19. 19.    Ukonstytuowanie się nowo wybranych Władz Związku
 20. 20.    Podjęcie Uchwały Zjazdu o zmianach w Statucie OZSkat.
 21. 21.    Wybór Delegatów na Zjazd PZSkat
 22. 22.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków , przyjęcie Uchwał
 23. 23.    Wolne wnioski i zapytania
 24. 24.    Zakończenie  Zjazdu

 

Zarząd Opolskiego Związku Skata