STATUT

OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA

Uchwalony na Zjeździe Delegatów

dnia 30 stycznia 2016 r w Krapkowicach

Wpisany pod nr. KRS 0000183588 dnia 16.12.2003

Przez Sąd Rejonowy w Opolu Sąd Gospodarczy

Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego

Rozdział I

§ 1

Opolski Związek Skata w skrócie OZSkat zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem podlegającym rejestracji i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

§ 2

Terenem działalności Związku jest obszar Województwa Opolskiego, a siedzibą miejscowość Krapkowice. Związek ma prawo tworzenia Klubów i Sekcji.Związek może być członkiem regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji skata.

§ 3

Związek jest Stowarzyszeniem samorządnym, działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 4

Związek używa godła ustalonego przez Zjazd Delegatów.

Władze Związku używają pieczęci określające jej nazwę, której wzór ustala Zarząd Związku.

§ 5

1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wysokość składek członkowskich i innych opłat na cele statutowe ustala Zarząd Opolskiego Związku Skata, a zatwierdza Zjazd Delegatów.

Rozdział II

§ 6

Cele Związku.

Popularyzowanie gry w skata wśród mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych.

Organizowanie gry w skata na zasadach sportowych, jako formy uprawiania sportu i rekreacji.

Stworzenie członkom Związku właściwych warunków prawidłowego zagospodarowania wolnego czasu.

Zapewnienie właściwej kulturalno-sportowej rozrywki szerokim rzeszom społeczeństwa.

Scalenie sympatyków gry w skata i koordynowanie ich działań w celu nawiązania współpracy z innymi organizacjami sportowymi i społecznymi na wspólnych płaszczyznach statutowych.

§ 7

Realizacja celów.

Stworzenie członkom Związku warunków do rozwijania ich skatowych zainteresowań poprzez zabezpieczenie techniczno-organizacyjne przeprowadzanych imprez.

Popularyzowanie gry w skata poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju turniejów i zawodów.

Współdziałanie z organizacjami społecznymi i instytucjami państwowymi w zakresie wykonywania zadań statutowych.

Rozdział III

§ 8

Członkowie Związku dzielą się na:

Zwyczajnych .

Uczestników.

Honorowych.

Wspierających.

§ 9

Członkiem Zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na miejsce zamieszkania, jak również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, który złoży pisemną deklarację o przystąpienie do Związku, uiści stosowną opłatę i wyrazi wolę czynnego urzeczywistniania celów Związku.

§ 10

Młodzież w wieku do 18 lat może być członkiem uczestnikiem Związku za pisemną zgodą swoich prawnych opiekunów.

Członkowie uczestnicy opłacają składki w symbolicznej wysokości uchwalonej przez Zarząd Opolskiego Związku Skata.

§ 11

Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Delegatów Związku osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się w urzeczywistnianie celów Związku.

Członek Honorowy zwolniony jest od świadczeń członkowskich i ma prawo noszenia Odznaki Członka Honorowego OZSkat.

§ 12

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała poparcie materialne dla Związku.

§ 13

Członek Związku ma prawo:

Czynnego i biernego wyboru do władz Związku.

Korzystania ze wszystkich urządzeń Związku zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

Wysuwać postulaty i wnioski oraz zwracać się z pytaniami do właściwych władz Związku, nosić  odznaki  Związku.

§ 14

Członkom honorowym, uczestnikom i członkom wspierającym Przysługują uprawnienia wymienione w § 13 pkt 2, 3 i 4.

§ 15

Członek Związku ma obowiązek:

Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Związku.

Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku.

Regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 16

Członkostwo wygasa wskutek:

Rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi macierzystego klubu lub sekcji.

Skreślenia na skutek nieopłacenia składek członkowskich w określonym terminie.

Wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego z zachowaniem prawa do odwołania się na zasadach statusowych.

§ 17

Za zasługi w działalności na rzecz popularyzacji skata członek Związku może być wyróżniony dyplomem nadanym przez Zarząd Związku, odznaką OZSkat oraz odznaką ,,Zasłużony działacz OZSkat”

Rozdział IV

§ 18

Władze oraz zasady organizacyjne Związku:

1. Władzami Związku są:

- Zjazd Delegatów.

- Zarząd Związku,

- Komisja Rewizyjna,

- Sąd Koleżeński.

2. Władzami dla klubu i sekcji są:

- Walne Zebranie Członków Klubu, Selekcji

- Zarząd Klubu, Selekcji

- Sąd Koleżeński Klubu, Selekcji

- Kadencja władz trwa 4 lata. Mandat delegata na zjazd jest ważny w okresie całej kadencji.

- Każdy Klub, Sekcja wybiera delegatów na Zjazd Delegatów Związku zgodnie z Ordynacją Wyborczą Opolskiego Związku Skata.

§ 19

Najwyższą władzą Związku jest Zjazd Delegatów.

Zjazd Delegatów może być zwoływany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 20

Do kompetencji Zjazdu Delegatów Związku należy:

Uchwalenie programu działalności, zgodnie z postanowieniami statutu.

Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zjazdu Delegatów.

§ 21

Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku co 4 lata.

O terminie Zjazdu Delegatów wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Związku zawiadamia delegatów, co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.

§ 22

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest:

- na podstawie Uchwały Zarządu Związku.

- na żądanie Komisji Rewizyjnej.

- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zrzeszonych w Związku.

- Zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w terminie do 1 miesiąca od otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia  uchwały.

§ 23

W Zjeździe Delegatów udział biorą:

- z głosem decydującym aktualni członkowie Związku.

- z głosem doradczym osoby zaproszone.

Uchwały Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczb członków.

§ 24

Zarząd Związku składa się z 4 do 7 osób.

Zarząd może dokonać zmian swego stanu członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego stanu Zarządu.

§ 25

Do zakresu działań Zarządu Związku należy:

Realizowanie uchwał Zjazdu Delegatów.

Uchwalanie planów działalności i preliminarza Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania Kierowanie bieżącą działalnością Związku.

Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania klubów i sekcji skata oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności Zwoływanie Zjazdów Delegatów Reprezentowanie Związku na zewnątrz.

§ 26

Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu.

§ 27

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

Komisja może dokonać zmian swego składu członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu komisji.

§ 28

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Związku i podległych jednostek organizacyjnych.

2. Składanie sprawozdania na Zjeździe Delegatów Związku wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.

3. Przedstawianie Zarządowi Związku wniosków w sprawie działalności oraz podległych mu klubów i sekcji.

§ 29

1. Kontrola działalności Związku i podległych mu klubów i sekcji odbywa się, co najmniej raz w roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Związku zapadają zwykłą większością głosów przy, obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków komisji.

§ 30

Sąd Koleżeński Związku składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

Sąd Koleżeński Związku może dokonać zmian swego stanu członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 31

Do zakresu działalności Sądu Koleżeńskiego Związku należy:

Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Związku zrzeszonych w klubach i sekcjach, a dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku.

Rozpatrywanie naruszenia zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Związku.

§ 32

Sąd Koleżeński Związku może orzekać następujące kary:

- upomnienie,

- zawieszenie w prawach członka na okres od 1 miesiąca do 2 lat,

- wykluczenie ze Związku.

Od Orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do:

- Zarządu Opolskiego Związku Skata – jako do pierwszej instancji,

- Zjazdu Delegatów Związku – jako do drugiej i ostatecznej instancji.

Rozdział V

Majątek Związku

§ 33

Majątek Związku stanowią nieruchomości i fundusze.

Na fundusze Związku składają się:

- wpłaty ze składek członkowskich i wpisowego

- dotacje, zapisy i darowizny

- inne dochody z działalności Związku, jeżeli Związek podejmie działalność gospodarczą.

§ 34

Oświadczenia w sprawach majątkowych Związku składają dwie osoby; Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych Związku, w tym udzielanie pełnomocnictw dla Zarządu, wymagane są podpisy Prezesa lub w jego zastępstwie Wiceprezesa oraz skarbnika Zarządu Związku.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku

§ 35

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku wymagają Uchwały Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu związku, o majątku decyduje Zjazd Delegatów Związku, powołując Komisję Likwidacyjną.

Opolski Związek Skata

Władze Związku

Zarząd Opolskiego Związku Skata

   

 

Nazwisko Imię

Stanowisko

Adres

     

Morawiec Jacek

Prezes

ul. Ligonia 39 a, 47-325 Kamień Śląski

   

tel. 603-730-073

     

Cebula Leonard

Wiceprezes

ul. Ogrodowa 5, 46-061 Zimnice Wielkie

   

tel. 697-110-255

     

Kiszka Paweł

Sekretarz

ul. Słowackiego 6 m 6, 45-364 Opole

   

tel. 607-381-646

     

Loga Krystian

Skarbnik

ul. Opolska 14 a, 47-300 Dąbrówka Górna

   

tel. 602-106-364

     

Pijanka Andrzej

Członek

ul. Nowodworska 15, 46-200  Kluczbork

   

tel.781-015-097

     

Komisja Rewizyjna

     

Nazwisko  Imię

Stanowisko

Adres

     

Świtała Franciszek

Przewodniczący

ul.  Bogusławskiego 42, 47-120 Zawadzkie

   

tel. 602-747-325

     

Samol Krzysztof

Sekretarz

ul. Karola Miarki 3 / 1, 42-693 Krupski Młyn

   

tel. 609209967

     

Sojka Zbigniew

Członek

ul. Tarnopolska 55 m. 12, 45-316 Opole

   

tel.  504-138-721

   

 

Sąd Koleżeński

     

Nazwisko  Imię

Stanowisko

Adres

     

Kuczera Leon

Przewodniczący

ul. Kościuszki 9 a, 47-180 Otmice

   

tel. 507-963-045

     

Stanulla Jerzy

Sekretarz

ul. K. Miarki 3 m 6 , 47-100 Strzelce Opolskie

   

tel. 690-648-811

     

Czakaj Franciszek

Członek

ul.  Eichendorfa 3, 47-150 Leśnica

   

tel. (77)-461-50-39