25.10.2015

Ordynacja Wyborcza OZSkat

ORDYNACJA WYBORCZA
OPOLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA

przyjęta na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Opolskiego Związku Skata
uchwałą nr /2011 z dnia 10 grudnia 2011 r.

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. §. 1.

 2. 1.  Kadencja władz związku trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu zwyczajnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego delegatów, na której wybrano władze związku.

 3. 2.  Zmiany w składzie osobowym władz związku, dokonywane podczas nadzwyczajnych zjazdów delegatów i zebrań nadzwyczajnych, są wyborami uzupełniającymi do końca kadencji.

 4. 3.  Zarząd związku, co najmniej na trzy miesiące przed końcem kadencji, określa daty wyznaczające początek i koniec okresu, w jakim odbędą się zebrania zwyczajne klubów i sekcji.

 5. 4.  Koniec okresu, w którym mowa w ust. 3, zarząd związku ustala co najmniej na sześć tygodni przed końcem kadencji.

 6. 5.  Po zakończonych zebraniach zwyczajnych w klubach i w sekcjach zarząd związku rozpatruje ewentualne protesty oraz ustala datę zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, którego termin niezwłocznie zostaje podany do wiadomości członków związku.

 7. §. 2.

 8. 1.  Za członków związku uprawnionych do udziału w zebraniach zwyczajnych i nadzwyczajnych klubów i sekcji, uważa się osoby przyjęte w poczet członków związku przed dniem zwołania zebrania, za których wpłynęła, co najmniej jedna składka członkowska.

 

 1. §. 3.

 2. Zebrania nadzwyczajne klubów lub sekcji w sprawie wyborów uzupełniających, właściwe zarządy lub prezesi klubów lub sekcji zwołują w terminie 30 dni od daty:

 3. 1)  otrzymania pisemnej rezygnacji członka z mandatu lub z zajmowanej przez niego funkcji,

 4. 2)  otrzymania pisemnej decyzji prezydium o wykreśleniu członka pełniącego funkcję w organach wykonawczych związku z listy członków związku lub o wykluczeniu go ze związku.

 5. 3)  zwiększenia się liczby członków klubu , sekcji, związane z jednoczesnym zwiększeniem się ilości delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

 6. §. 4.

 7. Zwołujący zebranie klubu lub sekcji jest zobowiązany do:

 8. 1)  wyznaczenia terminu zebrania tak, aby umożliwić udział w zebraniu wszystkim uprawnionym członkom klubu lub sekcji.

 9. 2)  uzgodnienia terminu zebrania z zarządem,

 10. §. 5.

 11. W przypadku nowopowstających klubów lub sekcji, w których nie ma możliwości prawomocnego zwołania zebrania, jego zwołanie jest zadaniem zarządu, a czynności, o których mowa w § 4 pkt. 1 – 2 oraz zawiadomienie członków uprawnionych, wykonuje wyznaczony przez zarząd członek ogniwa organizacyjnego.

 12. Wybór delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy

 

 1. §. 7.

 2. 1.  Zebranie klubu lub sekcji wybiera:

 3. 1)  prezesa klubu, który staje się jednocześnie członkiem zarządu klubu lub sekcji i delegatem na zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

 4. 2)  pozostałych członków zarządu klubu lub sekcji :

 5. 3) władze klubu lub sekcji w ilości wcześnie ustalonej.

 6. a)  kluby lub sekcja poniżej 10 członków ,wybierają dwóch delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

 7. b)  kluby lub sekcja powyżej 10 członków ,wybierają jednego delegata na pięciu członków.

 8. 2.  Zebranie klubu lub sekcji może powierzyć wybranym członkom zarządu klubu funkcje wiceprzewodniczących koła i sekretarza koła

 9. .  W nowopowstających klubach lub sekcjach, prezes , kierownik grupy może zostać powołany uchwałą podjętą poprzez zbieranie podpisów. Za podjęcie uchwały w sprawie jego powołania uznaje się złożenie pod jej treścią podpisów ponad połowy członków grupy.

 10. §. 9.

 11. 1.  Zjazd sprawozdawczo-wyborczy wybiera:

 12. 1)  prezesa

 13. 2) członków zarządu w ilości 4 do 7 osób.

 14. 3) członków komisji rewizyjnej w liczbie ustalonej przez zjazd.

 15. 2.  Zjazd sprawozdawczo-wyborczy może wybrać członków sądu koleżeńskiego w liczbie ustalonej przez zjazd,

 16. Regulamin wyborów

 

 1. §. 10.

 2. 1.  Zebrania klubów i sekcji oraz zjazd sprawozdawczo-wyborczy są prawomocne jeżeli bierze w nich udział co najmniej 50% uprawnionych członków, z zastrzeżeniem ust. 2.

 3. 2.  Zebranie klubów i sekcji jest prawomocne w drugim terminie, bez względu na ilość uczestniczących w nim osób, jeśli termin ten został podany w zawiadomieniu.

 4. 3.  Do przeprowadzenia wyborów wybiera się spośród delegatów 2–3 osobową komisję skrutacyjną, której zadaniem jest w szczególności: przygotowanie i rozdanie uprawnionym kart wyborczych, zebranie i podliczenie głosów, sporządzenie i odczytanie protokołu.

 5. 4.  Zjazd delegatów powołuje komisję wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatów, sporządza ich listy i prezentuje delegatom zgłoszonych kandydatów.

 6. 5.  Liczba kandydatów nie może być ograniczana. Każdy ze zgłoszonych kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 7. 6.  Osoba zgłaszająca kandydata jest zobowiązana do uzasadnienia zgłoszonej kandydatury. Osoba zgłaszająca nieobecnego na zebraniu kandydata jest zobowiązana do przedstawienia pisemnej zgody kandydata.

 8. 7.  Zjazd wybiera, zgodnie z ustaloną w ordynacji wyborczej liczbą, w kolejnych, następujących po sobie turach głosowań jawnych osobno:

 9. 1)  przewodniczącego zjazdu,

 10. 2)  protokolanta - sekretarza zjazdu.

 11. 8.  Zjazd wybiera, zgodnie z ustaloną przez siebie liczbą, w kolejnych, następujących po sobie turach głosowań .

 12. 1)  prezesa zarządu,

 13. 2)  członków zarządu w tym wiceprezesa , skarbnika i sekretarza.

 14. 3) komisję rewizyjną.

 15. 4) sąd koleżeński.

 16. 9.  Przy głosowaniu tajnym Karty do głosowania przygotowuje się odrębnie do wyborów na poszczególne funkcje, umieszczając kandydatów w kolejności alfabetycznej. Karty parafują członkowie komisji skrutacyjnej.

 17. 10. Głos jest ważny, jeżeli na liście pozostawiono bez skreślenia jednego kandydata.

 18. 11. Głos jest nieważny, jeżeli:

 19. 1)  na liście skreślono wszystkich kandydatów lub pozostawiono bez skreślenia więcej kandydatów niż ilość miejsc mandatowych,

 20. 2)  karta wyborcza została przekreślona lub podarta.

 21. 12.  Wybrani zostają kandydaci, który uzyskali największą i większą niż 50% ilość ważnie oddanych głosów.

 22. 13.  W przypadku, gdy żaden z kandydatów, nie uzyskał ponad 50 % ważnie oddanych głosów, przeprowadza się wybory dodatkowe, przy czym w wyborach tych nie bierze udziału kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

 23. 14.  Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, przeprowadza się wybory dodatkowe spośród tych kandydatów.

 24. 15.  Przy głosowaniu jawnym , kandydatów wybiera się zwykłą większością.

 

 

 

 

Opolskiego Związku Skata